COMMITTEES

Students Counselors

Mrs Narinder Kaur (coordinator)

4I1 Mr. Nitesh Kumar Wadhera
4I2 Mrs. Narinder Kaur
4I3 Mrs. Vandana Choudhary
4I4 Mrs. Supriya Bansal
4I5 Mr. Ajay Kaushik
4I6 Mr. Bhaskar Kapoor
4I789 Mr. Varun Goel
6I1 Mrs. Meenu Garg
6I2 Mr. Vinay Kumar Saini
6I3 Dr. Bhoomi Gupta
6I4 Mr. Vibhor Sharma
6I5 Mr. Pankaj Garg
6I6 Mrs. Namita Goyal
6I789 Mrs. Seema Kalonia
8I1 Dr. Neha Agrawal
8I2 Mrs. Shreya Arora
8I3 Mrs. Nidhi Sengar
8I4 Mrs. Shallu Bashambu
8I5 Mr. Saurabh Gautam
8I6 Mrs. Vasudha Bahl
8I789 Dr. Amita Goel
   
   
   

Departmental Library

Mr. Vibhor Sharma

Mrs. Shreya Arora 

Mr. Saurabh Gautam (Convener)

Mrs. Supriya Bansal

Training and Placement Coordinators

Mr. Bhaskar Kapoor (Convener)

Mr. Vibhor Sharma

Mr. Nitesh Kumar Wadhera

Mr. Varun Goel

Mr. Saurabh Gautam

Mr. Surender Bhardwaj

MajorProject

Dr. M.L. Sharma

Dr. Amita Goel

Mrs. Namita Goyal(8I123).....Convener

Mr. Ajay Kaushik(8I23)

Mrs. Nidhi Sengar(8I123)

Mrs. Shallu Bashambu(8I456)....Convener

Mr. Vinay Kumar Saini(8I456)

Mrs. Vandana Choudhary(8I456)

Mrs. Meenu Garg(8I789).............Convener

Mrs. Vasudha Bahl

Mrs. Seema Kalonia

Time-Table

Dr. Amita Goel

Mrs. Nidhi Sengar

Mrs. Vasudha Bahl (Convener)

Training IV Sem.

Mr. Bhaskar Kapoor (Convener)

Mr. Vibhor Sharma

Mr. Nitesh Kumar Wadhera

Mr. Varun Goel

Mr. Saurabh Gautam

Mr. Surender Bhardwaj

Training  VI Sem.

Mr. Bhaskar Kapoor(Convener)

Mr. Vibhor Sharma

Mr. Nitesh Kumar Wadhera

Mr. Varun Goel

Mr. Saurabh Gautam

Mr. Surender Bhardwaj

Laboratory Incharges

944 

945 

946 

822 Mrs Nidhi Sengar & Mrs, Seema Kalonia 

823 Mrs. Shallu Bashambu & Mrs. Meenu Garg

832 Mr Nitesh Kumar Wadhera & Mr. Varun Goel

833 Mr. Vinay Kumar Saini & Mrs. Shreya Arora 

842 Mr. Ajay Kaushik & Mrs. Namita Goyal

843 Dr. Neha Agarwal & Mrs. Vandana Choudhary